MERKEZİMİZ HAKKINDA

Turizm sektörü, yapısı gereği dünyada diğer sektörlerden daha hızlı küreselleşen disiplinlerarası bir sektördür. Ülkemizde turizm, küreselleşme ile büyümekte, gelişmekte, iç ve dış talepler bağlamında çeşitlenmektedir. Günümüzde olduğu kadar gelecek yıllarda da, Türkiye’de turizm sektörünün, ekonomi politikamız açısından güncelliğini ve etkinliğini sürdüreceği görülmektedir.

1982 yılında yürürlüğe giren “Turizmi Teşvik Kanunu” gerek kamu, gerekse özel sektör olarak büyük yatırımların turizm alanına yöneltilmesine, çok sayıda turizm yapısının gerçekleştirilmesine neden olmuştur. Ancak, turizmde hedeflenen turist sayısı ve turizm gelirine ulaşılamamış; doğal, tarihi ve kültürel değerlerin yitirilmesi tehlikesi ile karşılaşıldığı görülmüştür. Bu ana sorunsalın çözümü turizm alanları yönetimi bağlamında turizm sektörünün yeniden değerlendirilmesini gerektirmektedir. Bu değerlendirme süreci:

- Çağdaş turizmi oluşturan koşullar ve turizm fonksiyonunun yapısından kaynaklanan sürekli değişim ve gelişimlerin ilgililer, yatırımcılar ve uygulamacılar tarafından yeterince izlenip, doğru değerlendirilmediği,

- Türkiye’nin turizm potansiyeline ilişkin doğal, tarihi, sosyal, kültürel, demografik, ekonomik birikiminin yeterince araştırılmadığı, doğal ve yapay çevre verilerinin gerçekçi bir envanterinin bulunmadığı ya da dikkate alınmadığı,

- Eskime sürecine giren turizm yapılarının yeniden organizasyonunda, bilimsel bir proje yönetimine gerek olduğu,

- Ekolojik, ekonomik, sosyal sürdürülebilirlik açısından Türkiye turizminin yeniden değerlendirilmesinin gerektiği,

- Yerel yönetimler, yatırımcılar, işletmeciler, turizm organizatörleri, mimarlar, şehir plancıları, inşaat-çevre mühendisleri, yapı sektörü, müteahhitler ve özellikle halkın bilinçlendirilmesi, yeterli bilgi ve duyarlılığa sahip olması,

konularını kapsamaktadır.